คำชี้แจง การยืนยันการเข้าสอบรอบสอง ของโรงเรียนในโครงการ วมว.-มข. ประจำปีการศึกษา 2565ผู้สมัครจะต้องเตรียมรูปถ่ายหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม การสอบรอบสองแล้ว

เพื่อประกอบการยืนยันการเข้าสอบรอบสอง
โปรดเตรียมไฟล์รูปถ่ายสลิปการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง .jpg หรือ .png เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 MB.